To download the data set, please sign up or log in

App:Sivilforsvarsdistrikt

App:Sivilforsvarsdistrikt

Tables

  • Identifikasjon, AppsivilforsvarsdistriktTSV

    Tjenesten leverer datasettet "Sivilforsvarsdistrikter" på GML-format i henhold til WFS-standarden: Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs og er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter. Datasettet viser distriktsinndelingen og lokaliseringen av distriktskontorene. Distriktsinndelingen følger kommunegrenser. Enhetene er stedfestet til riktig bygning eller område med bygninger.

  • Kvalitet, AppsivilforsvarsdistriktTSV

    Tjenesten leverer datasettet "Sivilforsvarsdistrikter" på GML-format i henhold til WFS-standarden: Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs og er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sivilforsvaret er organisert i 20 distrikter. Datasettet viser distriktsinndelingen og lokaliseringen av distriktskontorene. Distriktsinndelingen følger kommunegrenser. Enhetene er stedfestet til riktig bygning eller område med bygninger.

Column Descriptions

Kvalitet, Appsivilforsvarsdistrikt

Column Type Comment
ogr_pkid string Data source did not contain a description for ogr_pkid. Column ogr_pkid has 20 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 018E6B98BA6CCE4E95431D0B8... and first 25 characters of maximum string: 018E6B98BA6CCE4E95431D0B8...
posisjonskvalitet_malemetode int metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss MeasuringMethod: metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based. Column posisjonskvalitet_malemetode has 20 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 64.
posisjonskvalitet_noyaktighet int punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm. Column posisjonskvalitet_noyaktighet has 20 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 50000.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format. Column is empty.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column is empty.
geom_center_x float Longitude of center. Column is empty.
geom_center_y float Latitude of center. Column is empty.
geom_type string Geometry type. Column is empty.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Identifikasjon, Appsivilforsvarsdistrikt

Column Type Comment
ogr_pkid string Data source did not contain a description for ogr_pkid. Column ogr_pkid has 20 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 345912AE59C6B3AB16FD758A5... and first 25 characters of maximum string: 345912AE59C6B3AB16FD758A5...
identifikasjon_lokalid string localId: lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. Column identifikasjon_lokalid has 20 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. First 25 characters of minimum string: 08fcfe2f-ee16-4915-9b2b-9... and first 25 characters of maximum string: 66cc929e-0391-4896-9ff8-f...
identifikasjon_navnerom string namespace: navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. Column identifikasjon_navnerom has 20 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. The single string value is: http://skjema.geonorge.no...
identifikasjon_versjonid int versionId: identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterer. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. Column identifikasjon_versjonid has 20 rows, out of which 0 are empty, making the null percent 0.00. The column is fully populated. Constant value is 20171010.
geom_geojson string Geometry in GeoJSON format. Column is empty.
geom_geotext string Geometry as GeoText. Column is empty.
geom_center_x float Longitude of center. Column is empty.
geom_center_y float Latitude of center. Column is empty.
geom_type string Geometry type. Column is empty.
orig_extractdate string The date when the data was originally fetched from the source.

Additional Info

Last Updated April 12, 2019
Created January 28, 2019